Thermische energie uit water als duurzaam alternatief voor aardgas

14 juni 2018

Volgens de waterbeheerders kan deze duurzame energiebron zelfs voorzien in 25 tot 40% van de warmtevoorziening van gebouwen. Dat is goed nieuws, want het Rijk en de decentrale overheden willen de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen.

Op 6 juni 2018 verkenden Rijkswaterstaat en de waterschappen met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere belanghebbenden de mogelijkheden voor een grootschalige toepassing van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). De urgentie om duurzame energiebronnen als TEO toe te passen is groot. Want naast het terugdringen van de CO2-uitstoot, wil het Rijk ook de gaskraan in Groningen dichtdraaien in 2030. Hiermee komt de zoektocht naar duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen nog verder in een stroomversnelling. Niet alleen de waterbeheerders zien potentie thermische energie uit oppervlaktewater. Ook een partij als Aedes, de vereniging van woningcorporaties is positief. Marnix Norder, voorzitter van Aedes: “Ik ben verrast door de potentie van deze nieuwe bron van energie. Dit klinkt als ver van mijn bed, maar is het niet. Er zijn zelfs al geslaagde voorbeelden uit de praktijk, zoals de verwarming van een zorgcomplex in Wageningen met warmte uit de stadsgracht en vergevorderde plannen om 1000 woningen in Katwijk te verwarmen met water uit een poldergemaal.”

Duurzaam alternatief
Thermische energie uit oppervlaktewater is warmte en koude die aan het oppervlaktewater kan worden onttrokken. Deze warmte en koude zijn bij uitstek geschikt om gebouwen en ruimten te verwarmen en te koelen. Daarmee vormt TEO een duurzaam alternatief voor het nu nog veelgebruikte aardgas. Verschillende recent gehouden onderzoeken tonen aan dat TEO technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is. Een groot voordeel van TEO is de zeer beperkte ruimtelijke impact, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonneparken of windmolens. Ook kan TEO een positieve invloed uitoefenen op hittestress en de waterkwaliteit in bebouwd gebied, omdat het leidt tot stroming, beluchting en afkoeling van het oppervlaktewater. En tot slot zorgt TEO voor een ontlasting van het elektriciteitsnet, daar waar veel andere alternatieven een miljardeninvestering vereisen in dit netwerk.

Website Unie van Waterschappen
Website Rijkswaterstaat
Website Stowa

Comments are closed.