Reactie Digicommissaris op motie DataLand-congres

Reactie Digicommissaris op motie DataLand-congres

Op 3 juli 2015 heeft het landelijk opererende gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand tijdens het congres ‘Kennis maken, data delen’ een motie opgesteld en aangeboden aan Digicommissaris Bas Eenhoorn.

De motie verwoordt de ideeën en wensen van de 180 deelnemers van het congres over hoe de Digicommissaris samen met het gemeentelijk veld de overheidsinformatie-voorziening op orde kan krijgen. Op 17 december heeft DataLand de reactie van de Digicommissaris ontvangen. Oorspronkelijk zou de Digicommissaris voor Prinsjesdag 2015 reageren, maar hij had moverende redenen om zijn reactie uit te stellen.

Omgevingswet & Knooppunten
De belangrijkste reden voor de uitgestelde reactie is volgens de Digicommissaris dat het speelveld sterk in beweging is door de Omgevingswet die in 2018 van kracht moet gaan. Veel van de in de motie genoemde punten komen terug in de discussie rond deze wet. Uit de begeleidende brief: “Ik zie en onderken het belang van (sectorale) knooppunten waar: data worden uitgewisseld, waar van data informatie wordt gemaakt en waar plaats is voor kennisontwikkeling en -deling. Dergelijke knooppunten zijn onontbeerlijk voor een goede samenwerking op en tussen alle overheidsniveaus. Juist die samenwerking is van groot belang voor de concrete uitvoering van de Omgevingswet. Als gemeentelijk samenwerkingsverband is DataLand bij uitstek een voorbeeld van zo’n sectoraal gegevens- en kennisknooppunt. De afgelopen periode heb ik mij ingezet om de positie van DataLand als knooppunt voor gemeenten te versterken, onder meer door de aangewezen minister hierover te informeren. Ik achtte het wenselijk om de reactie op de motie pas te publiceren nadat deze belangrijke stappen waren genomen”.

34-35 Motie Bas Eenhoorn155-2

Digicommissaris als regisseur
In de reactie van de Digicommissaris op de motie benadrukt de rol van de Digicommissaris als regisseur. De Digicommissaris voert de regie, zonder de beleidsverantwoordelijkheid van betrokken partijen over te nemen. Dit doet hij door enerzijds te sturen op samenhang, prioriteiten en structurele financiering en anderzijds door vernieuwing aan te jagen vanuit het perspectief van digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven en (overheids-)instellingen. De Digicommissaris hecht daarbij veel waarde aan de vraaggerichtheid en stuurt daar actief op door o.a. gebruik te maken van klankbordgroepen.

Samenwerking
De Digicommissaris onderschrijft en benadrukt in zowel zijn brief als zijn reactie op de motie het belang van (interbestuurlijke) samenwerking. Hij geeft aan dat alle overleggen binnen zijn governance ook een interbestuurlijk karakter hebben. Hij roept gemeenten op om ervaringen en vragen te delen met elkaar en met hem.

Reactie DataLand
Pieter van Teeffelen, directeur van DataLand geeft een eerste reactie: “Laten we als gemeenten gezamenlijk deze toegereikte hand aangrijpen om in gesprek te blijven met elkaar én met de Digicommissaris. Met het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) en bijbehorende kennisbank hebben we al een actief platform hiervoor tot onze beschikking. Nu de Digicommissaris de rol van DataLand als sectoraal kennis- en gegevensknooppunt van en voor gemeenten ook onderschrijft, versterkt dat de positie van gemeenten in deze interbestuurlijke contacten en gremia. Zeker in het kader van de Omgevingswet, die alle bestuurslagen aangaat en raakt, is samenwerking en kennisdeling onontbeerlijk.”

www.dataland.nl

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top