Quickscan ICT en Geo in de Omgevingswet

9 april 2018

Niet alle organisaties en instanties weten waar ze staan met het werken met geo-informatie. Dit kan lastig zijn op het moment dat de wens aanwezig is om actief in te spelen op ontwikkelingen in het algemeen en de implementatie van de Omgevingswet in het bijzonder. 

Als het vertrekpunt niet helder is, is het niet duidelijk welke inspanningen moeten worden verricht om veranderingen door te voeren.

Vertrekpunt bepalen

De Werkplaats Omgevingswet heeft een praktische quickscan ontwikkeld op basis waarvan dit vertrekpunt, of de nulsituatie, kan worden bepaald. Aan de hand van gesprekken en de bestudering van aangeleverde informatie gaat de Werkplaats Omgevingswet na wat de situatie is ten aanzien van de visie, de rol van ICT en geo in de organisatie, de capaciteit, de kennis, de taken en rollen, de techniek en het gebruik van data. De quickscan resulteert in een helder overzicht van de stand van zaken. Op basis hiervan, en de ambities, kan worden bepaald welke activiteiten en inzet nodig zijn om de getelde doelen te bereiken. De quickscan sluit aan op de VNG-handreiking 'Aan de slag met de Informatievoorziening Omgevingswet'.

Geo en Omgevingsvisies en Omgevingsplannen

De Werkplaats Omgevingswet heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken. De Werkplaats Omgevingswet bestaat uit vertegenwoordigers van Rho Adviseurs, MUG Ingenieursbureau, INTerra, pro facto en Lexnova. Contactpersonen zijn Alexander Melinga en Hans Hainje.

Website Werkplaats Omgevingswet

Comments are closed.