Projectleiding, 3D-visualisaties en milieukundige onderzoeken

Projectleiding, 3D-visualisaties en milieukundige onderzoeken

Brug in Baard volgens de wensen van de inwoners

Het dorp Baard in de gemeente Leeuwarden krijgt in het jaar 2020 een nieuwe brug. De huidige brug over de Boalserter Feart, een basculebrug, staat daar al sinds ongeveer 1930. Deze brug is er inmiddels slecht aan toe en voldoet niet meer aan de moderne regelgeving. Hierdoor is het tijd geworden voor een nieuwe brug. De provincie Fryslân is eigenaar van de brug en daarmee ook de opdrachtgever voor de vervanging ervan.

Door de redactie

De 3D-visualisatie van de toekomstige brug in Baard. Het 3D-ontwerp is gemaakt door MUG Ingenieursbureau en verwerkt in een online ArcGIS-omgeving.

In de periode tussen 2012 en 2016 heeft de provincie Fryslân een groot aantal beweegbare bruggen en sluizen getoetst aan de in 2012 ingevoerde nieuwe NEN-normen (de zogenaamde eurocodes). De brug in Baard was een van de bruggen die op basis van de nieuwe normen is herberekend. Uit de herberekening van de brug is gebleken dat het beweegbare brugdek niet meer voldeed aan de nieuwe normen. Het bewegingswerk van de brug is niet specifiek doorgerekend, maar voldeed zeker niet meer aan de geldende ARBO- en machine-richtlijnen. Ook heeft de brug in de laatste jaren mankementen vertoond aan het bewegingswerk. De betonconstructies van de oplegpijler en de basculekelder dateerden grotendeels uit 1933 en voldeden ook niet meer aan de normen. Al met al genoeg reden voor het compleet vervangen van de brug.
Bij de vervangingsplannen voor de brug had de lokale bevolking van Baard een belangrijke stem. Niet verwonderlijk want de brug ligt op een karakteristieke locatie in het dorp, direct naast het plaatselijke café. Vanuit het dorp Baard is dan ook een brugcommissie in het leven geroepen die de inwoners van het dorp vertegenwoordigt in de afstemming over de vervanging van de brug. Deze commissie is naast de gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en diverse provinciale afdelingen, onder andere nautische zaken, brug-/sluisbedienaars en technische dienst, een van de stakeholders waar het projectteam mee samenwerkt.

Brede inventarisatie
Om tot de juiste uitgangspunten voor de nieuwe brug in Baard te komen, is in de periode 2017/2018 een variantenafweging uitgewerkt. Uit een brede inventarisatie van mogelijke bruggen, zijn in overleg tussen de Brugcommissie, Dorpsbelang, gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân vier varianten gekozen om aan inwoners van Baard voor te leggen. Hierbij zijn aspecten als veiligheid, onderhoud, kosten, levensduur en de wensen vanuit het dorp Baard meegenomen. De varianten zijn op 27 maart 2018 gepresenteerd aan de inwoners van Baard, waarbij de belangstellenden met reactieformulieren hun voorkeur konden uitspreken. De uitkomsten van de reactieformulieren zijn in combinatie met de beoordelingscriteria (maatschappelijke impact, veiligheid, onderhoudsinspanning, betrouwbaarheid en kosten) uit de variantenafweging beoordeeld. De provincie heeft daarbij de voorkeur gegeven aan een stalen historisch vormgegeven ophaalbrug, een variant die ook aansloot bij de voorkeur van de dorpsbewoners.

Programma van Eisen
Vanaf het moment dat de keuze voor de historisch vormgegeven stalen ophaalbrug was gemaakt, zijn de eisen en wensen vanuit de wet- en regelgeving, normen en richtlijnen en de belanghebbenden in kaart gebracht. Tijdens het opstellen van het Programma van Eisen is ook onderzoek gedaan naar materiaalgebruik in het kader van duurzaamheid. De uitkomsten van dat onderzoek zijn ook verwerkt in de eisen. De belangrijkste punten uit het Programma van Eisen werden daarmee dat de brug een historisch vormgegeven brug moest worden, met een wegbreedte van drie en een doorrijdhoogte van vijf meter. Voor de doorvaartbreedte werd zes meter gereserveerd en een hoogte van 1,25 meter. De brugkelder en pijlers zouden van beton worden, terwijl het beweegbare brugdek zou worden uitgevoerd in staal.
Op basis van het Programma van Eisen is het ontwerp nader uitgewerkt. Dit gebeurt van grof naar fijn in drie verschillende fases: Schetsontwerp, Voorontwerp en Definitief Ontwerp. In het Schetsontwerp zijn alle eisen uitgewerkt tot een globaal ontwerp van de nieuwe ophaalbrug. Het resultaat daarvan is in het eerste kwartaal van 2019 aan de inwoners van Baard gepresenteerd met behulp van onder andere een 3D-visualisatie. Deze kregen daarbij een nieuw beeld te zien, want bij het maken van het schetsontwerp werd duidelijk dat de brug ten opzichte van de eerdere impressie, zoals getoond op de eerste inloopbijeenkomst, andersom moest komen te staan. Anders past de brug niet in de beschikbare ruimte. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de brug exact zo gepositioneerd kwam te staan als de ophaalbrug die tot 1930 op dezelfde plek heeft gestaan. Deze wijziging ten opzichte van het Programma van Eisen is met alle belanghebbenden afgestemd en akkoord bevonden.
Momenteel wordt het ontwerp nader uitgewerkt in de Voorontwerpfase en uiteindelijk vastgesteld in de Definitief Ontwerpfase. Ook in deze fases worden de stakeholders actief betrokken. Als onderdeel van de ontwerpfases wordt ook de inkoopstrategie voor de uitvoering van het werk afgewogen. Dit bepaalt in welke contractvorm en door middel van welke aanbestedingsprocedure het werk wordt aanbesteed. Het streven is dat de uitvoering grotendeels in 2020 zal plaatsvinden en dat er vanaf de start van het vaarseizoen 2021 gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe historisch vormgegeven ophaalbrug.

De ArcGIS-omgeving over de brug in Baard biedt alle informatie over dit project.

Projectleiding
Om een eindresultaat te kunnen behalen waar alle partijen tevreden mee zouden zijn, was het belangrijk dat de afstemming vanuit het projectteam goed zou worden ingevuld. Dat bleek een geschikte uitdaging voor MUG Ingenieursbureau, dat namens de provincie Fryslân onder andere de projectleiding, 3D-visualisaties en diverse milieukundige onderzoeken verzorgde bij dit project. De projectleider van MUG Ingenieursbureau stuurt het projectteam aan dat voornamelijk bestaat uit provinciale medewerkers. Daarnaast coördineert hij de afstemming met de stakeholders en legt hij verantwoording af over onder andere de voortgang, financiën en kwaliteit aan het management van de provincie.
MUG Ingenieursbureau is van het begin af aan betrokken geweest bij het project en speelt een centrale coördinerende en sturende rol in alle facetten binnen de diverse projectfases. Omdat de brug aan de normen en regelgeving van de huidige tijd moet voldoen, wordt de brug enigszins groter van omvang dan de oude brug. Omdat een basculebrug wordt vervangen door een ophaalbrug, wordt het geheel voorzien van een bovenbouw, zodat in de nieuwe situatie het ballastgewicht boven de weg hangt. Deze combinatie van uitgangspunten zorgt ervoor dat de inpassing in de relatief kleine ruimte een aandachtspunt is. Om dit goed in beeld te brengen verzorgt MUG Ingenieursbureau voor dit project de inmetingen en de 3D-visualisaties. Hierdoor is het mogelijk om te controleren of de brug is in te passen in de omgeving en of de brugonderdelen vrij kunnen draaien.
MUG Ingenieursbureau verzorgt namens de provincie Fryslân onder andere diverse milieukundige onderzoeken voor de vervanging van de brug. In het kader van de voorbereiding van het project worden de benodigde milieukundige onderzoeken uitgevoerd, zodat de kwaliteit van de vrijkomende materialen en bouwstoffen tijdig bekend is en op basis daarvan kan worden besloten hoe daar binnen het project mee moet worden omgegaan. Met het oog op duurzaamheid kan dan ook worden beschouwd of bepaalde materialen of bouwstoffen kunnen worden hergebruikt.

Uitvoering
De werkzaamheden in Baard vinden voornamelijk plaats in de periode van november 2020 tot en met maart 2021. Dit is de periode buiten het vaarseizoen, waardoor de hinder voor de scheepvaart tot een minimum wordt beperkt.
De uitvoeringsfase kent twee periodes, namelijk één bij de aannemer zelf en één op de bouwlocatie. In de eerste periode na de gunning van het werk bereidt de aannemer het werk voor. Deze werkzaamheden bestaan uit het maken van werk- en productietekeningen, inkoop van materialen en prefabricage van onderdelen. Deze werkzaamheden vinden niet op de locatie in Baard plaats, maar op kantoor en in de fabriek van de aannemer. Het streven is dat deze werkzaamheden aan het einde van het vaarseizoen gereed zijn. Zodra de voorbereiding en prefabricage gereed is, kan met de werkzaamheden op locatie in Baard worden gestart. Dit is de tweede periode van de uitvoeringsfase. Met het oog op de eerdergenoemde periode buiten het vaarseizoen kan de aannemer hiermee starten in november 2020. Vanaf dan worden de werkzaamheden zichtbaar voor de inwoners van Baard, waarna in maart 2021 de brug in gebruik kan worden genomen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top