Minder kosten en regeldruk bij ‘ja-tenzij-keur’ waterschap

4 mei 2018

Na twee jaar heeft het hoogheemraadschap van Rijnland de keuze voor een ja-tenzij keur geëvalueerd. De nieuwe keur is opgezet volgens het principe dat een handeling is toegestaan, tenzij hier expliciet regels voor zijn opgesteld. Het hoogheemraadschap is tevreden over de nieuwe werkwijze. 

De keuze voor de keur, de verordening met regels van een waterschap om waterkeringen en watergangen te beschermen, nieuwe stijl werd in eerste instantie ingegeven vanuit bezuinigingsmotief. De hoofddoelen daarvan waren lastenverlichting voor bewoners en gebruikers en een lastenverlichting voor Rijnland. “Voorwaarde was dat dit niet ten koste mocht gaan van de kwaliteit van het watersysteem,” zegt Rianne van de Pol, juridisch adviseur bij het waterschap. Uit de evaluatie na twee jaar blijkt dat het hoogheemraadschap haar doelen heeft verwezenlijkt en dat aan de randvoorwaarde is voldaan. “Onze kosten zijn gedaald omdat het aantal vergunningsaanvragen en meldingen is gehalveerd. Initiatiefnemers hebben met minder regels te maken en het watersysteem is intact gebleven.”

Positieve insteek
Een bezuiniging mag dan wel de eerste prikkel zijn geweest, al snel kwam er volgens Van de Pol een positieve insteek voor in de plaats. “We hebben gekozen voor een ‘ja-tenzij’-keur. Dat betekent dat een handeling is toegestaan, tenzij hier expliciet regels voor zijn opgesteld. We zijn op zoek gegaan naar regels die werken, voor ons en voor de bewoners en gebruikers van ons beheersgebied. Voor handelingen die goed te regelen zijn in een standaardregel − zoals het leggen van bepaalde kabels en leidingen in waterkeringen − gelden algemene regels, soms met meldplicht.”

 

Beheersgebied hoogheemraadschap van Rijnland.

 

Nieuwe manier van werken
Bij de ‘Ja, tenzij’-keur, hoort ook een nieuwe manier van werken. “We proberen heel actief mee te denken met aanvragers. Stel dat een aanvraag onvolledig is. Dan kun je een officiële brief sturen, maar je kunt ook even bellen. Dan kom je sneller en gemakkelijker tot een oplossing. Uiteindelijk is het – meer nog dan wat voor soort regels je hebt – belangrijk hoe je met die regels werkt,” zegt Van de Pol. “En een ‘ja, tenzij’-benadering past bij hoe we ons als Rijnland willen opstellen en laat veel ruimte aan de bewoners en gebruikers. En dat is ook in lijn met de nieuwe Omgevingswet. Wij gaan dus op deze voet door.” 

Bron: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-nieuws

Webste Rijnland

Comments are closed.