Goed geschoold personeel voorwaarde voor verdere groei bouwketen

8 februari 2018

In de bouwketen was er het afgelopen half jaar, net als in de eerste twee kwartalen van 2017, sprake van krachtige groei. Uit de Monitor Bouwketen najaar 2017 blijkt dat het merendeel van de bedrijven verwacht dat deze groei in de komende periode door kan zetten, mits de nijpende vraag naar personeel opgelost kan worden.

Ieder halfjaar publiceert het EIB in opdracht van de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en Uneto-VNI de Monitor Bouwketen, die de actuele stand van zaken in de bouwketen weergeeft.

Aanhoudende groei

De Monitor Bouwketen laat over het derde en vierde kwartaal van 2017, net als in het eerste halfjaar van 2017, een aanhoudende groei in de gehele sector zien. De orderportefeuille in de totale bouwketen is met twee tiende maand toegenomen tot 7,4 maanden. Deze toename wordt veroorzaakt door de sterke stijging van de orderportefeuille bij de bouwbedrijven. Bij de architectenbureaus, ingenieursbureaus en installatiebranche is er sprake van een zeer lichte daling. Toch verwacht bijna de helft van de bedrijven in de bouwketen in de komende drie maanden een toename van de omzet.

Vraag naar goed geschoold personeel stijgt

De verwachtingen over de omvang van het personeelsbestand worden beïnvloed door de verwachtingen rond de eigen bedrijvigheid. Per saldo is het beeld positief. Over bijna de gehele linie is het aandeel bedrijven dat een toename van het personeelsbestand verwacht, opnieuw gestegen. Er zijn nauwelijks bedrijven die krimp van het personeelsbestand verwachten. Het positieve beeld ten aanzien van de werkgelegenheid binnen de bouw wordt ook bevestigd door het aantal openstaande vacatures in de bouw. De vraag naar goed geschoold personeel is gestegen met 68 procent ten opzichte van een jaar geleden. De vacaturegraad, het aantal vacatures per 100 banen, is gestegen van 24 naar 42.

Verwachte ontwikkelingen van bedrijven in grootte personeelsbestand 4e kwartaal 2017

Monitor Bouwketen

Kwaliteit én kwantiteit

Om de groei in de bouwketen niet te laten stagneren door de ontstane en te verwachten personeelstekorten, is het noodzaak dat bedrijven en opleidingen in de keten de handen ineenslaan, om met elkaar vraag en aanbod naar arbeid kwalitatief en kwantitatief in evenwicht te brengen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Conjunctuur per sector

Architectenbureaus – Architecten zijn minder terughoudend met het aannemen van nieuw personeel. Bijna vier op de tien ondervraagden verwacht personeel aan te nemen. Per saldo verwachten de architectenbureaus een toename van de omzet. Het aandeel van architectenbureaus dat uitgaat van een omzetdaling is licht gegroeid, terwijl het aandeel dat een omzettoename verwacht is afgenomen. De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten aan architecten is ten opzichte van mei met twee tiende maand afgenomen tot 4,6 maanden.

Ingenieursbureaus – De verwachtingen voor de omzet zijn per saldo zeer positief, waarbij vijf op de tien bureaus een toename verwacht. Ook verwacht per saldo ruim 30 procent van de bureaus meer personeel te zullen aantrekken. In deze schakel daalde de orderportefeuille ten opzichte van de voorjaarsmeting met 0,2 maanden tot 5,2 maanden.

Bouwbedrijven – De werkvoorraad ligt met 9,3 maanden werk acht tiende maand hoger dan een half jaar geleden. Het saldo van de verwachtingen van bouwbedrijven over de omzet is ten opzichte van mei met 13 procentpunt gestegen. Ook verwachten per saldo meer bouwbedrijven meer personeel aan te trekken. Ruim zes op de tien bedrijven gaat voor de komende periode uit van het aantrekken van de prijzen.

Installatiebedrijven – De omzetverwachting is ten opzichte van mei ongeveer gelijk gebleven en is per saldo positief en zeer hoog. Ongeveer vier op de vijf installatiebedrijven verwacht een verbetering van het resultaat. De werkgelegenheidsverwachting is ten opzichte van een half jaar geleden met ongeveer twee procentpunt gedaald. Desondanks verwacht meer dan de helft van de bedrijven personeel te zullen aannemen. De orderportefeuille is met drie tiende maand afgenomen tot 6,3 maanden.

Website Uneto-VNI

Comments are closed.