Gezamenlijke verkenningen bodemdaling van start

25 januari 2018

Door bodemdaling in het gebied ten zuidwesten van Emmeloord ontstaan problemen met landgebruik. Standaard ingrepen van het waterschap leiden slechts voor korte tijd tot resultaat. Waterschap Zuiderzeeland, de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder hebben daarom samen met agrariërs en landeigenaren uit het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord een bodemaanpak ontwikkeld. Deze bodemaanpak bestaat uit drie verkenningen waarin samen met de betrokkenen problemen en mogelijke oplossingen rondom bodemdaling op korte- en lange termijn onderzocht worden: de verkenning naar maatregelen in het watersysteem, de verkenning van alternatieven voor ander landgebruik en de verkenning van vernattingsproblemen.

Verkenning naar maatregelen in het watersysteem

Onderzocht wordt welke maatregelen in het watersysteem een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de lokale situatie. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een bypass, het vergroten van bestaande duikers, het verbeteren van de lokale afvoer en het water van de hoger gelegen gebieden langer vasthouden. De eerste resultaten worden begin 2018 verwacht.

Verkenning van alternatieven voor ander landgebruik

Hoogwaardige teelten staan de komende jaren steeds meer onder druk in het bodemdalingsgebied. In de verkenning naar alternatieven staat het zoeken naar ander landgebruik centraal. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met agrariërs en lokale partijen.

Verkenning van vernattingsproblemen

Een aantal agrariërs uit het oostelijke deel van het bodemdalingsgebied heeft aangegeven dat de vernatting op hun land toeneemt. Om hier meer inzicht in te krijgen wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het bestaande meetnet. Hierbij wordt ook aanvullend onderzoek gedaan naar de oorzaken van vernatting in dit gedeelte van het bodemdalingsgebied.

Website Zuiderzeeland

Comments are closed.