Geotechnische uitdaging op de vierkante meter in Groningen

23 november 2018

Aan de Grote Markt, in hartje Groningen, ontwikkelt Mensenborgh Projecten het appartementencomplex Merckt. Het nieuwe pand krijgt zeven bovengrondse en twee ondergrondse bouwlagen, met horeca op de begane grond. De projectlocatie is omringd door diverse monumentale gebouwen en grenst direct aan een ondieper op staal gefundeerd monumentaal pand, Poelestraat 8. Een hele uitdaging dus voor constructeur én bouwer!

In bouwteamverband (hoofdaannemer Plegt-Vos, constructeur Ingenieursbureau Dijkhuis en Fugro) is het constructieve ontwerp uitgewerkt. Dit team heeft vóór het begin van de sloop- en bouwwerkzaamheden definitieve keuzen gemaakt voor de sloopwijze, bouwkuip-ontwerp (gesloten bouwput met soilmix-wanden tot in de van nature aanwezige leemlaag) en fundatiewijze (plaat/wand-fundatie). De ontwerpkeuzen hebben geleid tot een economisch ontwerp met een zo laag mogelijk risicoprofiel. Om de uitvoeringsrisico’s te beheersen is het bouwteam ook al in een vroeg stadium met de onderaannemers om de tafel gaan zitten.

Risicobeheersing
Een deel van de kleine projectlocatie van circa 600 m2 was bebouwd en voorzien van kelderlagen. Het slopen hiervan en de bouwkuipwerkzaamheden kunnen leiden tot zakkingen en – in het ergste geval – instabiliteit van het direct aangrenzende pand. Dit kan schadeclaims tot gevolg hebben of het moeten stilleggen van het werk. Om dit risico te beheersen is onder andere een gedetailleerd sloopplan opgesteld. Ook is tevoren gekozen om de bestaande oostelijke kelderwand aangrenzend aan Poelestraat 8 in de grond achter te laten en de soilmix-wanden te ondersteunen door drie stempellagen. Verder is de verwachte invloed van de doorbuiging van de bouwkuipwand op de omgeving berekend door middel van een 2D- en 3D-rekenmodel (PLAXIS).

Monitoring
Vanwege de locatie en de kwetsbare omgeving zijn de sloop- en bouwwerkzaamheden uitgebreid gemonitord. Het ging daarbij om grondwaterstandsmetingen, het meten van de horizontale verplaatsing van de bouwkuipwand en van de rotatie van de bestaande kelderwand en de fundatie van Poelestraat 8. De rotatie is gemeten met tiltsensoren, die zijn aangebracht op de bovenkant van de achtergebleven kelderwand. Deze sensoren meten elke minuut, zodat eventuele optredende scheefstand van deze wand – en dus ook van het achterliggende pand – snel kan worden opgemerkt.

Met behulp van een inclinosensor is tijdens de verschillende bouwfases in vooraf aangebrachte hellingmeetbuizen op zeven locaties het vervormingsgedrag van de soilmix-wand gemeten. Ook zijn rondom de bouwkuip op vier locaties peilbuizen geplaatst die zijn uitgerust met telemetrische peilbuissensoren. Deze registreren elk uur de grondwaterstand en versturen tweemaal per dag de data.

Grondonderzoek
Het grondonderzoek op de locatie van het bestaande te slopen pand is uitgevoerd door vanaf de beganegrondvloer te sonderen door een casing. Om voldoende tegendruk te bieden is de minirups verankerd aan de vloer en afgestempeld aan draagbalken van de eerste verdieping. Lokale ervaring leert dat in de ondergrond stenen en zwerfkeien aanwezig zijn als gevolg van de ijstijd. Om de kans op het treffen van ondergrondse objecten op deze locatie beter in beeld te brengen, heeft Fugro ook een obstakelonderzoek uitgevoerd.

Website Fugro

Website Merckt

Comments are closed.