Dialoogtafel BIM Loket

4 mei 2018

‘Smaakmakers, creatievelingen, dwarsdenkers en baanbrekers’

Met het organiseren van Dialoogtafels wil het BIM Loket een transitie/inspiratienetwerk creëren van dwarsdenkers en ‘jongeren (van geest)’ rondom digitalisering en informatisering in de bouw, in het licht van open standaarden.

Door Remco Takken

Tijdens het middagprogramma gaan de aanwezigen interactief aan de slag om met BIM en open standaarden oplossingsrichtingen te verkennen voor de vraagstukken waar Amsterdam mee worstelt.

Tijdens eerdere Dialoogtafels over Burgerlijke & Utiliteitsbouw (B&U) en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) kwamen in 2017 vertegenwoordigers van de verschillende bouwbranches bijeen: opdrachtnemers, opdrachtgevers en softwarebedrijven. Tijdens deze bijeenkomsten signaleerde het BIM Loket dat het eerder gemaakte onderscheid tussen B&U en GWW eigenlijk arbitrair is. In 2018 zal de BIM Loket Dialoogtafel dan ook vooral gericht zijn op een bredere groep van mensen die de bouw willen vernieuwen. 

Visie op verandering
Zoals gewoonlijk bij dit soort bijeenkomsten werd eerst vastgesteld dat mensen uit verschillende sectoren een andere afkorting hanteren voor BIM: Bouw Informatie Management, Gebouw Informatie Model, Bouw Informatie Modelleren. Onder de brede noemer ‘digitalisering in de bouwsector’ zijn echter alle mogelijkheden gevat. “We zijn hier bij elkaar met een groep mensen die het anders wil in de bouw”, zo luidde Rob Kuiken van Baanbrekers op 16 februari de Dialoogtafel in. Er is in de bouwsector een visie op hoe het anders moet, BIM-technologie stelt betrokkenen in staat om het anders te doen. Het is echter aan alle belanghebbenden om te bepalen of er ook daadwerkelijk iets verandert in de verschillende ketens die betrekking hebben op de bouw. Maar wie zijn nu precies de belanghebbenden? De planners, overheden, ontwerpers, bouwaannemers, of de mensen die gebruikmaken van de gebouwen zelf?

Tijdens in totaal acht discussierondes rondom vier hoofdthema’s wordt duidelijk dat niet alleen de beroepsmatige achtergrond van de bezoekers een rol speelt. Het feit dat er veel Amsterdammers aanwezig waren, gaf deze Dialoogtafel een schitterende ‘couleur locale’.

 

Disruptie in de bouw
Een begrip dat meer en meer ter sprake komt tijdens gedachtenwisselingen over vernieuwing, is de ‘smart city’. Hoewel de leefbaarheid voor de burgers centraal staat, is de realisatie van smart cities vooral afhankelijk van digitalisering en informatisering. Waaronder BIM en het assetmanagement van de toekomst. En dan wordt het toch al snel weer een technocratisch verhaal. Marcel Tieman van de gemeente Amsterdam schetste een historisch kader waarin hij uitlegde dat de positie van machines en computers in korte tijd is veranderd: “Machines leren zichzelf wat ze moeten doen, de computer past zich ook nog eens aan ons aan, in plaats van omgekeerd. Het wordt dan ook steeds meer een substituut van de mens, in plaats van een complementair werkgereedschap.” Bram Mommers van Arcadis ziet signalen voor disruptie in de bouw die vergelijkbaar zijn met Über en Airbnb, door bijvoorbeeld partijen als Google, Amazon en IKEA. Mommers zegt: “Dat is op zich niet vreemd als je nagaat dat de bouwsector samen met de hotelbranche en de agrarische sector onderaan bungelt op het gebied van digitalisering en automatisering. Er is ruimte voor vernieuwing!”

Aan tafel
Tijdens het middagprogramma gaan de aanwezigen interactief aan de slag om met BIM en open standaarden oplossingsrichtingen te verkennen voor de vraagstukken waar Amsterdam mee worstelt. Tijdens in totaal acht discussierondes rondom vier hoofdthema’s wordt duidelijk dat niet alleen de beroepsmatige achtergrond van de bezoekers een rol speelt. Het feit dat er veel Amsterdammers aanwezig waren, gaf deze Dialoogtafel een schitterende ‘couleur locale’. Voor niet-Randstedelingen moet het bij tijden een overweldigende ervaring zijn geweest. Het gemak en vooral de snelheid waarmee rigoureuze maatregelen, creatieve proefballonnen en identiteitspolitieke stellingen elkaar afwisselden, moet zelfs voor de meest ervaren gespreksleiders een uitdaging zijn geweest. Uiteindelijk bleek veel van het besprokene toch gewoon te vertalen te zijn naar de bekende actuele thema’s die overal spelen in ons stedelijk gebied: leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit. 

Op de vraag in hoeverre (bouw)data een rol gaan spelen in het verbeteren van ons leefklimaat, werd verrassend verdeeld gereageerd. Natuurlijk, privacy speelt een rol. Op dit punt speelde echter ook mee dat het BIM Loket er deze keer zeer goed in geslaagd was om deelnemers aan te trekken die van buiten de ICT-bubbel afkomstig waren van BIM, BIR en de GWW. De spreekwoordelijke ‘Gewone Burger’ kenmerkt zich in technologische discussies vaak door de oprecht gevoelde gevaren van ‘big data’ van overheden en sociale media losjes door elkaar te husselen. De vraag is dan ook: is er eigenlijk wel verschil? 

Deze keer was het Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau gastheer. Het laat zich raden dat een vergelijkbare dialoogtafel in een medisch centrum, een bibliotheek of een groot winkelgebied weer heel andere mensen en ideeën aantrekt. En dat is precies wat het BIM Loket zoekt.

Comments are closed.