De burger als informatiebron

De burger als informatiebron

Crowdsourcing zorgt voor beter bestuur

Een gezamenlijk doel van onze 355 gemeenten en hun burgers is het creëren en behouden van een veilige en leefbare omgeving. Dit betekent snelheidscontroles in woonwijken, straten zonder zwerfvuil, werkende straatverlichting, verzorgde groenvoorzieningen en nog veel meer. Dit klinkt als een simpel en eenvoudig te realiseren doel, maar is in werkelijkheid een gigantische onderneming voor alle betrokkenen. 

Door Yashita Arora

Burgers worstelen vaak met het vinden van het juiste kanaal om hun beklag te doen bij de gemeente.

De belastingbetalende burger verwacht van de overheid dat ze de openbare ruimte leefbaar en netjes onderhoudt. En om deze verwachtingen te managen vertrouwen gemeenten op hun werkprocessen.
Echter, een echte uitdaging voor gemeenten is het verkrijgen van realtime gegevens van meldingen. Op dit moment wordt er veelal vertrouwd op informatie die verkregen wordt van medewerkers in het veld of via de gemeentelijke meldingwebsite − die de burger niet weet te vinden. Door deze manier van werken wordt veel informatie gemist, met achterstand als resultaat, wat er dan weer voor zorgt dat terugmelding naar burgers vertraagd wordt.
Gemeenten gebruiken verschillende informatiebronnen, maar zijn ze zich ervan bewust dat de burger ook een informatiebron is? Een burger die tegen de gemeente klaagt over bijvoorbeeld problemen in zijn buurt is een informatiebron. Waarom wordt deze bron dan niet als standaard Het antwoord is eenvoudig: burgers worstelen vaak met het vinden van hetinformatiebron ingezet? juiste kanaal om hun beklag te 

doen en gemeenten geven aan het inrichten van het juiste kanaal geen prioriteit te vinden. Een voorbeeld uit het leven gegrepen: Enige tijd geleden viel het me tijdens een autorit op dat de straatverlichting aan was, op klaarlichte dag. Wat een energieverspilling, was mijn eerste gedachte. Ik heb toen geprobeerd om hiervan een melding te maken via de gemeentelijke website. Omdat het invullen van het meldingsformulier nogal veel werk en tijd kostte, besloot ik om een tweet te sturen met een foto als bewijs. Even later, op de weg terug was de straatverlichting uit.
Dit gebeuren maakte indruk op me. Het bevestigde mijn geloof dat burgers hun eigen omgeving een warm hart toedragen en zeker bereid zijn de overheid te helpen om er samen een betere wereld van te maken. Maar in mijn beleving ontbreekt het aan een rechttoe rechtaan manier om je melding te kunnen maken. Er is weliswaar een breed scala aan meldingsapps beschikbaar, maar wat gebeurt er dan mee? Krijgen gemeenten de informatie van deze apps wel op tijd, ontvangen de gemeenten de informatie überhaupt en hoe zit het met privacy?

Twee-weg communicatiemiddel
Bestuurders, beleidsmakers, wethouders en gemeentelijke medewerkers voelen in toenemende mate aan dat een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en burger voor het beheer van de publieke ruimte tot positieve resultaten leidt. Actieve burgerparticipatie en eigenaarschap leiden tot snelle verbeteringen van de leefomgeving en de beleving van veiligheid.
Crowdsourcing heeft het in zich om heel snel gemeenschapszin aan te wakkeren alsook het versnellen van feitengebaseerde besluitvormingsprocessen bij gemeenten. Een goed voorbeeld hiervan is een succesvolle pilot van gemeente Helmond tijdens Kerst en Oudjaar 2018 om vuurwerkoverlast aan te pakken.

Gedurende de pilot konden burgers met een app een directe melding van vuurwerkoverlast doen bij de locale autoriteiten. Gezien de beperkte media-aandacht die de app had gekregen, met onder andere een promotiefilmpje van de burgemeester op Facebook, werd de app veel meer gebruikt dan de gemeente had verwacht. De burger wil dus graag meedoen om overlast te beperken.
In Nederland zijn er inmiddels een veelvoud van andere experimenten uitgevoerd waarbij burgers betrokken worden in sociale, gezondheids- en veiligheidsissues in het publieke domein, met wisselende uitkomsten. Hoe komt het nu dat sommige wel werken en andere weer niet?

Hou het simpel
Waarom werkte het experiment in Helmond? Ten eerste, de oplossing was eenvoudig. Iedereen met een smartphone kon de app gratis downloaden en op elke plek en tijdstip in vier klikken een melding doen. Daarnaast was de oplossing AVG-conform, zodat ook anoniem kon worden gemeld. Dit resulteerde direct in een hoger aantal meldingen. Ook het feit dat de oplossing automatisch de melding van de juiste locatie voorzag, maakte het mogelijk dat de handhavers direct de juiste gegevens hadden voor een adequate reactie. 
Conclusie: Burgerparticipatie is cruciaal om langetermijndoelen te bereiken op het terrein van Smart Cities en Smart Nation. Toegankelijkheid (gratis) en privacy (anonimiteit) zijn belangrijk als het gaat om grote groepen mensen te betrekken. Als de overheid de juiste meldkanalen opent voor burgers, kan zij zich verzekeren van een hoge burgerrespons.

Het is belangrijk een juiste balans te vinden tussen burgerparticipatie en de data die de overheid nodig heeft voor besluitvorming.

Van data naar inzicht 
Het is belangrijk een juiste balans te vinden tussen burgerparticipatie en de data die de overheid nodig heeft voor feitengebaseerde, datagedreven besluitvorming. Om deze reden zouden meldingen van incidenten minimaal realtime, met locatie, met visuele ondersteuning en gecategoriseerd naar relevante lokale thema’s moeten zijn.
De meeste meldingsapps van vandaag zijn van partijen die de app gratis leveren aan gemeenten, maar waarbij voor de data toch echt moet worden betaald. Dit heeft naast vertraging, ook hogere kosten en niet-relevante, incomplete informatie tot gevolg. Wanneer gemeenten zelf categorieën kunnen creëren en direct zelf beschikken over de data, verbetert dit de datakwaliteit. Het in eigendom hebben van de data maakt het ook eenvoudig om de informatie met andere afdelingen of systemen te delen. En het combineren van de verzamelde data met andere bronnen gaat zeker helpen om patronen af te leiden en geavanceerde analyses te kunnen uitvoeren, zodat nieuwe en mogelijk onverwachte inzichten verkregen kunnen worden.

Gemeente beter leren kennen
Laten we ons eens voorstellen dat alle burgermeldingen gevisualiseerd kunnen worden in een interactief kaartbeeld. En dat hierbij elke categorie haar eigen kleur heeft, met een aparte kleur voor bijvoorbeeld zwerfafval, hondenpoep, lawaai en vuurwerk. Voeg hier de mogelijkheid aan toe om te kunnen filteren op tijd en de verschillende patronen verschijnen meteen. De kijker ziet ook direct welke wijken en buurten meer aandacht behoeven.
Slimme analyses, grafieken en diagrammen geïntegreerd in een eenvoudig dashboard gaan een gemeente helpen bij het uitvoeren en monitoren van het beleid. Een dergelijke oplossing levert inzichten die ervoor zorgen dat het mogelijk is om een gemeente beter te leren kennen.
Bedenk eens wat het slim gebruik kan betekenen van intelligente

dashboards die naadloos locatie en data van burgers en andere bronnen met elkaar combineren. Denk hierbij aan de futuristische user-interface van Tom Cruise in de film Minority Report (2002), waarmee hij misdaad kon voorkomen voordat deze werd gepleegd. Alhoewel dit fictie was, zijn we vandaag de dag met het tempo van onze technologische vernieuwingen in Artificial Intelligence en Machine Learning hard op weg naar een realiteit met dergelijke voorspellende en cognitieve systemen.
Het is mogelijk om zelf een start te maken met feitengebaseerde besluitvorming, waarbij de burgers als informatiebron worden gebruikt om data te verzamelen. Op die manier zijn de leefbaarheid en veiligheid in een gemeente te verbeteren en te optimaliseren. Het is mogelijk om de potentie van crowdsourcing en burgerparticipatie te benutten en in het voordeel van gemeenten te laten werken.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top